П О К А Н А

П О К А Н А

 

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.03.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно
Бюджетна прогоноза за периода 2017-2019г на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Приморско.

2. Предложение от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно
отчет за направените разходи за командировки за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 година.

3. Предложение от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно
Избор на представител и заместник представител на община Приморско в Общотото събрание на „Асоциация Общински гори”.

4. Предложение от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно
Изменение и допълнение на „Общински план за развитие на община Приморско за периода 2014-2020г.

5. Докладна записка от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно свикване на Общото събрание на „ПРИМОРСКИ ГОЛФ” АД
и приемане годишен финансов отчет за 2015г.

6. Предложение от д-р Димитър Кутлев управител на „Медицински
Център Приморско ” ЕООД относно Годишен финансов отчет на „Медицински Център Приморско” ЕООД за 2015г.

7. Предложение от Милчо Милев- заместник кмет на Община Приморско относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Приморско.

8. Предложение от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно одобряване списъка на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Приморско по землища.

9.Докладна записка от Милчо Милев- заместник кмет на Община Приморско относно предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.

10. Предложение от Милчо Милев- заместник кмет на Община Приморско относно Даване на съгласие от Общински съвет за ползването на част от натрупаните отчисления при депониране на отпадъци за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали.

11.Докладна записка от Милчо Милев- заместник кмет на Община Приморско относно отдаване под наем на поземлен имот чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

12. Предложение от Милчо Милев- заместник кмет на Община Приморско относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот собственост на Община Приморско.

13. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на Кирчо Петков Вълчев ,Петранка Димитрова Вълчева, Йорданка Вълчева Вълчева и Петко Вълчев Вълчев.

14. Докладна записка от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно изменение на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.46.
15. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Николина Георгиева Савова майка на детето Димитър Димитров Георгиев .
16. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Мария Тодорова Симеонова , майка на детето Красимира Стоянова Кирязова , Снежана Димитрова Тонева, майка на детето Виктория Станимирова Манчева ,Стела Иванчева Стоева, майка на детето Валентина Валентинова Вълкова , Павлина Стоянова Кирова , майка на детето Александър Калоянов Караджов ,Кирил Станков Станков , баща на детето Петя Кирилова Станкова .
17. Предложение от Захарина Неделчева -заместник кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Георги Василев Ангелов от с.Ново Паничарево.
18. Предложение от Захарина Неделчева-заместник кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Иван Ламбов Терзиев от с.Ново Паничарево.
19. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на общински съвет Приморско относно отпускане на финансова помощ на Румяна Стефанова Стефанова.
20. Питания.

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0