П О К А Н А – ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 14.03.2019г./ЧЕЪТВЪРТЪК/ от 08.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 14.03.2019г./четвъртък/ от 8.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и шесто извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Симеон Костов Сираков от  гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно поправка на Решение №552/28.02.2019г.

 

Златина Тюлиева

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0