П О К А Н А – ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 31.01.2019г./ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.01.2019г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и четвърто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2019 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода 2019-2021 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на община Приморско за 2019г.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне начина на ползване на дървесина  от горите и земите от горския фонд – общинска собственост от ОГФ за 2019г. и обема на годишното ползване на дървесина през 2019 г. в горите и земите от горския фонд – собственост на община Приморско.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне на максимални цени за „маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”.
 4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за  част от трасе на главен дъждовен колектор, в участък преминаващ  през ПИ№58356.73.70 и ПИ№58356.73.74 по Кадастралната карта на гр.Приморско, Община Приморско.
 5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на Решение №387/27.02.2018г. на Общински съвет – Приморско за допускане на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на главен водопровод от напорен водоем до разпределителна мрежа на гр.Китен, преминаващо през ПИ 37023.15.18, ПИ 37023.15.13 и ПИ 37023.15.14, по плана на гр. Китен.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Изменение и допълнение на Решение №29/21.12.2015г. на Общински съвет – Приморско, за изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ II, УПИ III и УПИ IV по плана на гр.Китен, с цел обособяване на нов УПИ II, който да бъде отреден за „основно училище”, около съществуващото такова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Ирина Димитрова Йорданова, родител на детето Рая Иринова Йорданова и Васил Илиев Йорданов , родител на детето Сияна Василева Йорданова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Йоана Иванова Косева , родител на детето Иван Георгиев Кисов.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Николай Паскалев Георгиев , жител на гр. Китен.

12.Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

От тук може да изтеглите необходимите материали:

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0