П О К А Н А – Четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.12.2018г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.12.2018г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и трето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на план-сметка за планираните средства от такса битови отпадъци за 2019г. в община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Актуализация на бюджета на община Приморско към 17.11.2018г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов  – кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 31.12.2018г.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Даване на съгласие за извеждане на активи от експлоатация , съгласно чл.4.11 от Договора за стопанисване , поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги , сключен на 25.02.2016г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Приморско за 2019 година.
 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Изменение на ПУП/ПР, засягащ източната част на ул. „Изгрев” и УПИ I кв.27, с идентификатори 58356.501.85 и 58356.501.260 по ККР на гр. Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Допускане на ПУП/ПП за съоръжение на техническата инфраструктура, засягащ ПИ 58356.506.402, ПИ 58356.71.18, ПИ 58356.71.8 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ I, кв.39E по плана на гр. Приморско с идентификатор №58356.503.352 по КККР на гр.Приморско с цел разделянето на имота.
 2. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Мария Цвяткова Иванова от гр.Приморско .
 3. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Васил Иванов Зелеников от гр.Приморско.
 4. Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0