П О К А Н А – ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 28.03.2019Г./ЧЕЪТВЪРТЪК/ ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.03.2019г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и седмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина – 1927” – с. Веселие  за 2018г.

 

2. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927” – с. Ново Паничарево за 2018г.

 

3. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г” – гр. Китен за 2018г.

 

4. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Л. Н. Толстой – 1926г” – с. Ясна Поляна за 2018г.

 

5. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2018г.

 

6.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско за 2018г.

 

7.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Приемане на Декларация против издаването на разрешителни за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско

 

8. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието, управлението и разпореждане с общинска собственост за 2018 година.

 

9.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

 

10.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на   недвижими имоти – частна  общинска  собственост, находящи  се в гр. Приморско, СО „Узунджата” и с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас.

 

11.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  определяне периода и териториите в община Приморско , в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл.15 от ЗУЧК.

 

12. Докладна записка от Пенка Щерионова – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. в Община Приморско.

 

13. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинска  стратегия за развитие на социалните услуги за 2020г.

 

14.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Приморско.

 

15. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в Община Приморско.

 

16. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно създаване на Временна комисия към Общински съвет-Приморско,която да изготви предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Царево.

 

17. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Транс Тур Китен“АД.

 

18.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ II  в кв.30 с  иденитификатор №58356.506.127 по КК на гр.Приморско.

 

19.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  изменение на ПУП/ПР засягащ УПИ II, III, IVза павилион и V в кв.21 по плана на с.Веселие с идентификатори по КК №10731.501.90, 10731.501.91, 10731.501.92 и 10731.501.222.

 

20. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Ирина Жекова Колева, родител на детето София Владимирова Колева и Александар Йорданов Дженков, родител на детето Елизабет Александрова Дженкова.

 

21.Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0