П О К А Н А – ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 28.02.2019г./ЧЕЪТВЪРТЪК/ от 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Златина Тюлиева
Председател
на Общинси съвет Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.02.2019г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Даване съгласие за кандидатстване на община Приморско пред фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Приморско“ и осигуряване на съфинансиране по проекта.

2.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Приморско за 2019 – 2021 г.

3. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно и групата общински съветници на ПП ГЕРБ Относно: Приемане на решение за изграждане на бюст-паметник на Апостола на свободата – Васил Левски и определяне на място за поставяне му в гр. Приморско.

4.Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център- Приморско“ ЕООД за 2018г.

5.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско.

6. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно отчет за дейността на Общински съвет Приморско и неговите комисии за периода 01.01.2019 до 31.12.2019г.

7. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

8. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за реализиране на обект „възстановяване на пешеходен мост при устието на река „Дяволска”, засягащ ПИ 58356.506.402, ПИ 58356.71.18, ПИ 58356.71.8 по КККР на гр. Приморско.

9. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Христина Димитрова Йорданова , родител на детето Димислав Василев Йорданов .

10. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Данче Илиева Иванова, родител на детето Божидара Михайлова Димитрова .

11. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско подпомагане отглеждането на новородено дете на Деница Петкова Георгиева , родител на детето Християна Милчева Милева.

12. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на на Милена Ефтимова Кацарова, родител на детето Александра Димова Маринова.

13. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание,младежки дейности,спорт,здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Костадин Янев Трендафилов от гр.Приморско .

14.Питания.
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0