П О К А Н А – Четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.05.2019г./ сряда / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

ОБЩИНСКИ CЪBET- ПPИMOPCKO

ПОКАНА

 

 

До Гражданите на Община Приморско

Ha основание чл.23,aл.4, т. 1 от 3MCMA и чл.11, aл.l, буква ,,А” и aл.3 от Правилника 3а организацгата и дейността Ha Oбщински съвет- Приморско Ha

29.05.2019r./ сряда / ot 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и девето редовно заседание на

Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д H E B E H P E Д:

  1. Предложение от д-р Димитар Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Наредба за изграждане, подаържане и опазване на зелената система на община Приморско.
  2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение на Подробен устройствен план /ПР3/ в обхват – УПИ III, IV и XI в кв. I по рефлационния план на ф.Китен, община Приморско c идентификатори съответно 37023.501.166, 37023.501.167 и 37023.501.168 по KKKP на землището на гр.Китен.
  3. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Свикване на Общото събрание на ,,ПОРТ KJIУБ” АД и приемане годишен финансов отчет за 2018г.
  4. Докладна записка от д-р Димитар Германов кмет на община Приморско относно Свикване на Общото събрание на „ПРИМОРСКИ ГОЛФ” АД и приемане годишен финансов отчет за 20 I 8г.
  5. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно покана от „ГОРДЪН ХОЛДИНГС“ ООД за разпореждане с акции от капитала на „СПОРТНИ ИМОТИ“ АД.
  6. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно покана от ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙЗИС/ОУВЪРСИЙЗ/ ЛИМИТЕД за разпореждане с акции от капитала на „СПОРТНИ ИМОТИ“ AД,.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Атанас Янков Кукорков , родител на детето Ивелина Атанасова Янкова.
  2. Предложение от Пеньо Пеев — Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание,младежки

дейности,спорт,здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Пенка Тодорова Пехливанова.

9.  Питания.

 

Покана Граждани

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0