П О К А Н А – Четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.11.2018г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.11.2018г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение отд-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Дофинансиране на ДГ „Русалка“- гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на имотите, представляващи  полски пътища, включени  в  заповеди на директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас по чл. 37в, ал. 4 от от ЗСПЗЗ.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПР за УПИIза църква, здравна служба и озеленяване, УПИ VIII в кв.41 по плана на с.Веселие и изменение на част от улична регулация за улица с от о.т.89, о.т.30, о.т.31 до о.т.115, засягащ ПИ с идентификатори 10731.501.222, 10731.501.400, 10731.501.457, 10731.501.458, 10731.501.459, 10731.501.486.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Парцеларен  план за част от трасе на главен дъждовен колектор, в участък преминаващ през ПИ 58356.73.70  и 58356.73.74 по КККР на гр.Приморско, община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен  план за изграждане на местен път от ПИ№37023.15.18, през ПИ№37023.15.13 и ПИ№37023.15.14 до ПИ№37023.10.469 по КК на гр.Китен, Община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ II  в кв.44 с  иденитификатор №58356.501.364 по КК на гр.Приморско.
  2. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относноискане на ЕТ „Ела-Прим-Елка Стамова”, ЕИК 102161252, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур” бл.65, вх. „Б”, ет.1, ап.1, представляван от законния представител Елка Димитрова Стамова за приватизация на магазин „Децфонд”, находящ се в гр. Приморско, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 4, с вх. № Е-94-36/18.09.1995г. на Общински Съвет – Царево.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Виктория Михайлова Янева- Костадинова , родител на детето Костадин- Крис Ирков Костадинов, Деспина Николова Николова, родител на детето Лъчезар Лъчезаров Генчев и Петя Сашева Дракова , родител на детето Велина Димитрова Димитрова.

 

  1. Питания.

 

Златина Тюлиева

Председател  на Общински съвет Приморско 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0