П О К А Н А – Четиридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 11.10.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО
ПОКАНА
До Гражданите на Община Приморско
На основание чл.23,ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на
11.10.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2021 г. втори етап НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

2. Предложение от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно Кандидатстване на Община Приморско за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Превенция на горски пожари чрез рехабилитация на горски пътища на Община Приморско“.

3. Предложение от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно осигуряване на дофинансиране на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Китен, община Приморско, област Бургас.

5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд по мотивирано искане от ОС“ Земеделие“ Приморско-Царево за обезщетение по §27 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ (ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г., ДОП. – ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., в сила от 05.08.2016 Г.).

6. Докладна записка от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно именуване на улица в м. Коручешме , гр Китен.

7. Докладна записка от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно изменение на плана на новообразуваните имоти, на зона по §4, местност „Лозята” с.Писменово, община Приморско, засягащ ПИ с №20.284, 20.285, 20.286 и 20.467.

8. Предложение от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно ПУП – парцеларен план за трасе на реконструкция на съществуващ тласкател за участък от КПС 5 до улична регулация на гр. Китен.

9. Предложение от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно Допускане изработването на проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ№58356.72.123 по КК на гр.Приморско, СО“Узунджата“

10. Докладна записка от Мария Георгиева за кмет на община Приморско правомощия, съгласно Заповед №1196/14.12.2017г. относно подпомагане отглеждането на новородено на Веса Станкова Михайлова, родител на детето Стоян Стефанов Ставракиев.

11. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Ирена Красимирова Миткова , родител на детето Рая Станиславова Йорданова, Евтим Петков Ламбринов, родител на детето Борис Евтимов Ламбринов и Камелия Иванова Иванова , родител на детето Пламен Ивов Иванов.

12. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Иван Георгиев Карчев, родител на детето Петя Иванова Карчева.

Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0