П О К А Н А – Четиридесето и първо извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 24.10.2018г./сряда/ от 16.00 часа в Заседателната зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО
ПОКАНА
До Гражданите на Община Приморско

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 24.10.2018г./сряда/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесето и първо извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за  част от трасе на отвеждащ колектор от ПСОВ – Китен до съществуваща точка на заустване, в участък преминаващ  през ПИ№37023.15.18, ПИ№37023.15.19, ПИ№37023.4.440, ПИ№37023.2.110 и ПИ№37023.2.117 по Кадастралната карта на гр.Китен, Община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на Община Приморско в общите събрания на Асоциацията по В и К.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Приморско

 

Златина Тюлиева
Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0