П О К А Н А – Тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.08.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

На основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.08.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и девето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане отчета на План- Сметката за дейност „Чистота” към 31.12.2017 на община Приморско.

 

2 .Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на отчета на бюджета на община Приморско към 31.12.2017 г. , Сметките за средствата от Европейския съюз  ДЕС код 96; ДМП код 97; КСФ код 98; РА код 42 ;Чужди средства код 33 и  отчет на капиталовите разходи на община Приморско.

 

3 . Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017г.

 

4 . Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отчет за направените разходи за командировки за периода от 01.07.2017 до 31.12.2017  година.

 

5. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз и разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2018г.

 

6 . Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 31.07.2018г.

 

7. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Приморско по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

8. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 

9. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС от „Топливо“ АД.

 

10. Предложение от д-р Димитър Германов- кмет на община Приморско относно учредяване възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на Дукена Иванова Янева.

 

11.Предложение от д-р Димитър Германов -кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено на Росица Иванова Йорданова, родител на детето Емануил Христов Йорданов.

 

12. Питания.

 

Златина Тюлиева

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0