П О К А Н А – проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО“

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в заключителната кръгла маса по  проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.002-0143-C001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинсиран от Европеския съюз чрез Европейския социален фонд.

Кръглата маса ще се проведе на 09.01.2018 г. /вторник/, от 11.00 часа в гр. Приморско, административната сграда на Община Приморско –  гр. Приморско, ул. „Трети март“ №56 – заседателна зала ет.2.

За участие са поканени представители на социални институции, потребители на социалната услуга, граждани предоставящи услугата, кметове на съставните населени места в община Приморско, както и  всички  заинтересовани страни.

            Основната цел на проекта е :

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване, според конкретните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване в Община Приморско. Предоставяне на интегрирана  социална услуга. Създаване на център за предоставяне на тези услуги.

            Цели на кръглата маса:

Отчитане на резултати от реализирането на проекта на територията на Община Приморско и ползите му за местната общност. Запознаване на заинтересованите страни  с възможността за предоставяне на интегрирани социални услуги и след приключване на проекта, която дейност ще се осъществява  със средства от републиканския бюджет.

 

С уважение,

 Д-р Димитър Германов

Кмет на Община Приморскo

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0