П О К А Н А – Петдесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 24.06.2019г./ понеделник / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 24.06.2019г./ понеделник / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Петдесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружество „РОБИНЗОН БИЙЧ“ АД.

2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Свикване на Общото събрание на „СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО” АД и приемане годишен финансов отчет за 2018г.

3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно прекратяване на съсобственост между община Приморско и съсобствениците и Анелия Йорданова Христова и Николай Тошев Христов.

4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Николай Стоянов Христов.

6. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Стела Петкова Парушева- Пискова, родител на детето Ема Виделинова Пискова.

7. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Лилия Красимирова Цветанова, родител на детето Кристиян Калоянов Цветанов.

8. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Боряна Милкова Петкова, родител на детето Калоян Живков Славов, Златина Сандева Андреева, родител на детето Георги Иванов Димитров и Милена Илиева Йорданов , родител на детето Илиян Миленов Йорданов.

9. Питания.

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0