Публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2019г. Приморско

 П  О  К  А  Н  А

 

за публично обсъждане на Отчета на

Бюджет 2019г. на Община Приморско

 

     На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Приморско организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Приморско към 31.12.2019 година.

     Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата местна общност за участие в общественото обсъждане.

     Обсъждането ще се проведе на 27.07.2020г./понеделник/ от 17.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет– Приморско в гр.Приморско, ул.”Трети март”№56.

     С материалите по обсъждането можете да се запознаете в деловодството на Общински съвет – Приморско в гр.Приморско, ул.”Трети март”№56,стая №103 или на електронен адрес : www.primorsko.bg

     Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Приморско не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0