00872-2016-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ при Община Приморско по обособени позиции

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0