Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Приморско за кандидатстване за европейско финансиране” в 4 обособени позиции.”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0