„ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ ЗА С. ВЕСЕЛИЕ, С. ЯСНА ПОЛЯНА И С. НОВО ПАНИЧАРЕВО, ОБЩИНА ПРИМОРСКО”

Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва:

№ 1: Извършване на превози на жители на гр. Приморско по автобусна линия „ДКЦ-Кръстовище, ул. Иглика, ул.Ропотамо- Спортна Зала- Бетонов възел и обратно“;
№ 2: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия.

Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско по седем обособени позиции

00872-2018-0009 Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско по седем обособени позиции

„Извършване на инвентаризация на горските територии, собственост на община Приморско в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ и ТП „ДГС Бургас“ на обща площ от 6293,9 ха,

както и изработване на горскостопански план за всички горски територии, собственост на Община Приморско в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево“, ТП „ДГС Царево“, ТП „ДГС Бургас“ и ТП“ ДЛС Ропотамо“ с обща площ 14 478,6 ха”

“Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско“

Обособена позиция №1: „Имуществено застраховане на имоти и материални активи- общинска собственост”
Обособена позиция №2: „Застраховане на моторните превозни средства на Община Приморско със застраховки “Пълно автокаско”, “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите”
Обособена позиция №3: „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука”

Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”

Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва: 

– Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018г по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Приморско ;
– Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-с.Писменово и обратно ;
– Обособена позиция № 3 : Извършване на специализиран превоз на работници на ОП ’’Чистота и озеленяване’’, гр. Приморско ;
– Обособена позиция № 4: Извършване на специализиран превоз на работници на Община Приморско ;
Обособена позиция № 5: Извършване на превози на жители на гр. Приморско по автобусна линия гр.Приморско –ДКЦ- Бетонов възел – Приморско и обратно ;
– Обособена позиция № 6: Извършване на случаен превоз на деца и други лица във връзка с участие в културни и спортни мероприятия;
– Обособена позиция № 7: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия;

„Избор на изпълнител/и за Осъществяване на мерките по информация, комуникация и визуализация на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен” със следните обособени позиции:

• Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“;
• Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали“.

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“

00872 – 2016 – 0008 – Публично състезание “Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016/2017г по утвърдени маршрутни разсписания на територията на Община Приморско.
Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-С.Писменово и обратно ;
Обособена позиция  № 3:  Извършване на случаен превоз  на деца и други лица във връзка с участие  в културни и спортни мероприятия;
Обособена позиция № 4: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия”

00 872 – 2016 – 0007 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции :

№ 1 -Извършване на специализиран превоз на работници на ОП’’Чистота и озеленяване’’, гр. Приморско ; № 2 – Извършване на специализиран превоз на работници на Община Приморско

00872-2016-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ 

Организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Приморско за кандидатстване за европейско финансиране” в 4 обособени позиции.”

Инд. No. 00872-2015-0014„Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДПС/ за с. Веселие, с. Ясна поляна и с. Ново Панчарево, Община Приморско”

 

Ид. № 9049141:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината”

Инд. No. 00872-2015-0014„Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДПС/ за с. Веселие, с. Ясна поляна и с. Ново Панчарево, Община Приморско”

Инд. № 9047267: “Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско по обособени позиции”

Обособена позиция № 1 „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука”

Инд. № 00872-2015-0010: „Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско, по три обособени позиции:

– обособена позиция № 1: Извършване на превоз на жители на с. Писменово по автобусна линия гр. Приморско – ММЦ – с. Писменово и обратно;

ИД 9042169 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, КОМАНДИРОВАНИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Ид. № 00872-2015-0008 „Извършване на специализиран превоз на работници по маршрути на територията на община Приморско, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

Ид. № 9037075/05.12.2014 г.: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез

обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS

с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО – МИНИБУС, АДАПТИРАН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – 16+1 „

Ид. № 9035333/29.10.2014 г. „Провеждане на групови обучения за служителите на община Приморско извън каталога на ИПА“

Ид. № 9035122/24.10.2014 г. „Провеждане на групови обучения за служителите на община Приморско извън каталога на ИПА“

„Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско, по три обособени позиции, открита с решение № 526/30.06.2014 г. на Кмета на Община Приморско

Oбществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по маршрути на територията на община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0