Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГР. КИТЕН”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0