Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Приморско и управление на проект за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0