Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0