„Извършване на строително-ремотни дейности на обект: „Детска градина „Русалка” филиал гр. Китен” по проект “Красива България”

“Ремонт на улици на територията на гр. Приморско и гр. Китен”

CHANGE OF DESIGNATION AND PRESERVATION OF RESIDENTIAL BUILDING AT VISITOR CENTRE IN NOVO PANICHAREVO VILLAGE

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА” В ГРАД ПРИМОРСКО”

/00872-2019-0012/ Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско” в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа” в село Веселие;

Обособена позиция 2: „Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище в град Приморско“;

Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. „Трети март” в участъка от о.т. 124 до о.т. 127 от ПУР на гр. Приморско”.

„Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище “Отец Паисий – 1927″, с. Ново Паничарево, община Приморско”

„Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище “Отец Паисий – 1927″, с. Ново Паничарево, община Приморско”

„Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище “Отец Паисий – 1927”, с. Ново Паничарево, община Приморско”/ПРЕКРАТЕНА/

„Ремонт на улици на територията на гр. Приморско”

Строително-монтажни работи  по проект  Кръстовище на ул.’’Стамополу’’, ул.’’Перла’’ и ул.’’Иглика’’ с прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морски плаж с паркиране, гр. Приморско, община Приморско“

Изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”

„Изграждане на игрище за мини футбол в село Ясна поляна, Община Приморско №ID№9077410″

„Ремонт на улици на територията на Община Приморско”

„Ремонт на улици на територията на Община Приморско” – оттеглена

Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о.т.88 до КПС 1В, ул. „Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. „Зунарита“ до ул. „Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател- гр. Приморско

“Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско – Китен”

 

„Ремонт на улици на територията на Община Приморско”

00872-2017-0012 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Преустройство на съществуващо инсталационно помещение в зала- трезор към музей в УПИ VІІ кв. 6 гр. Приморско“

Осъществяване на техническа помощ при изпълнението на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”

Основен ремонт и реконструкция на съществуващ пешеходен мост- І етап

ID: 9053492 УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОФЕРТИ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ

ID 9053043 “Ремонт на улици в гр.Приморско и гр.Китен”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Приморско и управление на проект за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в Община Приморско

ID 9052679 “Възстановяване на пешеходен мост при устието на река Дяволска, гр.Приморско”

ID 9051901 „Възстановяване на висящ пешеходен мост над река Дяволска, гр. Приморско”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“

„Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор“

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“

Ид. № 9046492 „Изграждане на спортна площадка в УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско”

Ид. № 9045916: Ремонт на улици в с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, както и ремонт на част от общински път гр. Приморско – с. Писменово/моста/, община Приморско

Ид. № 9045337 „Изграждане на спортна площадка в УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско”

Ид.№ID 9044621 „ Рехабилитация на път за язовир “Ясна поляна” от водосток при км 0+000 до км 0+946.77”

Ид.№9044397 : „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий- 1927”

 

Ид. № 00872-2015-0004: „„Изграждане на част от улица „Иглика”, от кръстовище с ул. „Стара планина” до кръстовище с ул. „ Стамополу” о.т. 9 до о.т. 34, по плана за регулация на гр. Приморско.

 

Ид.№ 00872-2015 – 0007:”Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Саниране сградите на ЦДГ „Русалка” гр. Приморско и ЦДГ „Пролет гр. Китен“ и подмяна на отоплителен котел в котелно помещение“

 

Ид. № 9041882: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ С ИЗКУСТВЕНА НАСТИЛКА В ГРАД КИТЕН, ОБЩИНА ПРИМОРСКО – ПЪРВИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ: СПОРТЕН ЦЕНТЪР СЪС СПОРТНА ПЛОЩАДКА”.

Ид.№ 9042056: Ремонт на улици в гр. Приморско и гр. Китен

 

Ид. 9041982: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ПРИМОРСКО

 

Ид. № 00872-2015-0005: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обе

Ид. № 00872-2015-0003: „Изграждане на част от улица „Стара планина” от о.т. 219 до о.т. 222, по плана за регулация на гр. Приморско”

Ид № 00872 – 2015 – 0001: “Допълнителни СМР към обществена поръчка с предмет: „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VІІІ, кв. 6 гр. Приморско”

Ид. № 00872-2014-0023/19.11.2014 г.:”Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции.”

Ид. № 00872-2014-0021 “Строително-монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско”

Ид. № 00872-2014-0020 “Строително-монтажни работи на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276

Публична покана на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и ремонт на сградата на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско”

Строително-монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско

“Строително-монтажни работи на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско”

Реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско в изпълнение на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГР. КИТЕН”

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0