Подкатегории:
Договор № 181 / 18,07,2013 г., с предмет Доставка на горива за нуждите на Община Приморско за период от 24 месеца Файлове: 1
Договор № 217/ 06,08,2014 г. с предмет Доставка на инструменти, материали и консумативи за нуждите на Община Приморско Файлове: 1
Договор № 19 / 23,01,2013 г. с предмет за Доставка на храни за нуждите на потребителите на ДСП, с. Веселие, с. Ясна поляна, с. Ново Паничарево, Община Приморско Файлове: 1
Договор № 127 / 30,05,2014 г. с предмет Доставка на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 Изн. В50/70 за нуждите на Община Приморско Файлове: 1
Договор №189/ 17,07,2014 г. с предмет пециализиран превоз на работници на ОП Файлове: 1
Договор № 253 / 12.09.2014 г. с предмет Извършване на специализиран превоз на ученици на СОУ Файлове: 1
Договор № 243 / 20,11,2012 г. с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален петронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ЦДГ гр. Приморско, ЦДГ гр. Китен, ЦДГ с. Ясна поляна, ДВФУ с. Ясна поляна, ЦДГ с. Весе Файлове: 1
Договор № 15 / 13,01,2014 г. с предмет Предоставяне на дълекосъобщителни услуги чрез обществена дълекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бю Файлове: 1
Договор № 13 / 08,01,2014 г. с предмет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината Файлове: 1
Договор № 240 / 19,11,2012 г. с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален петронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ЦДГ гр. Приморско, ЦДГ гр. Китен, ЦДГ с. Ясна поляна, ДВФУ с. Ясна поляна, ЦДГ с. Весе Файлове: 1
Договор № 218/ 06,08,2014 г. Предмет на договора Доставка на инструменти, материали и консумативи за нуждите на OП “Чистота и озеленяване”. Файлове: 1
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0