ID:9060469„Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”;

Обособена позиция № 2: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Обособена позиция № 3: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско по проект „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в Община Приморско“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0