ПОРЪЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 00872-2014-0022, С ПРЕДМЕТ: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0