Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Приморско”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”,

Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0