„Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) и асфалтова смес неплътен асфалтобетон за долен пласт (АС 16 биндер) за нуждите на Община Приморско“

Доставка на строителни материали за нуждите на община Приморско по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия“

Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон“

Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали“

Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за нуждите на Община Приморско и Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, Община Приморско.

Доставка на обзавеждане и оборудване за проект „Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка” в град Приморско”.

Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:

                  Обсобена позиция № 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепнните                                                                           разпоредители с бюджетни кредити към общината;
                Обособена позиция № 2: Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепнните                                                                            разпоредители с бюджетни кредити към общината

Доставка чрез покупка на специализирани машини за нуждите на Община Приморско“.

„Доставка чрез покупка на специализирани машини за нуждите на Община Приморско“ – ПРЕКРАТЕНА

Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП “Чистота и озеленяване” – гр.Приморско”, разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване”.

Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.

“Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП “Чистота и озеленяване” – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”
Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване”
Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”-                                                        запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване”                                                  – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

“Доставка на бетон за нуждите на Община Приморско”

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”, обособени в позиции:

                                 Обособена позиция №1 – „Доставка на бетон”
Обособена позиция №2 – „Доставка на инертни материали”

„Доставка чрез покупка на специализирани машини за нуждите на Община Приморско“

„Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско“
Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и                                                                               озеленяване”,гр. Приморско”

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна,  ДГ с.Веселие и  ДГ с. Ново Паничарево

по обособена позиция № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

“ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия”,
Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон”
Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали”

“Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Община Приморско”

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции“

Доставка на ново лабораторно оборудване, материали и консумативи за кабинетите по природни науки на СУ “Никола Вапцаров” гр. Приморско

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия”,

Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон”

Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали”

00872-2018-0005 Доставка на автомобилни масла и консумативи за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината

00872-2018-0004“Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип „Бобър“ за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско
Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош с дървен обков и пепелник за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско
Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско
Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране на битови отпадъци с бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско

 00872-2018-0003 Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Община Приморско

Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско“
Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, гр.Приморско

“Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП “Чистота и озеленяване” – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции, а именно:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско” Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване” Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

„Периодични доставки на канцеларски материали с две обособени позиции“:

 

Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”;
Обособена позиция № 2: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”

“Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване по Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“

Доставка чрез покупка на пелети за нуждите на Община Приморско

 

„Доставка на канцеларски материали, и оборудване по Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ID №9066161: „Доставка на бетон за нуждите на Община Приморско”

 

„Доставка на канцеларски материали, и оборудване по Проект  BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“,

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

00872-2017-0006 “Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А 50/70 за нуждите на Община Приморско”

 

00872-2017-0005:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна,  ДГ с.Веселие и  ДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция 1 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;
– Обособена позиция 2 – Растителни мазнини;
– Обособена позиция 3- Диетични храни;

00872-2017-0004: Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината;
Обособена позиция №2 – Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината

00872-2017-0003 ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 –  „Доставка на бетонови изделия”,
Обособена позиция №2 –  „Доставка на бетон”
Обособена позиция №3   – „Доставка на инертни материали

Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми, в две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми  за нуждите на Община Приморско“

Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми  за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”,гр. Приморско”

00872-2017-0002 “Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:

Обсобена позиция № 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;
Обособена позиция № 2: Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;”

Прекратена с решение №91/16.02.2017 г.

00872-2017-0001:Договаряне без публикуване на обявление „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ЦДГ гр.Китен , ЦДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна,  ЦДГ с.Веселие и  ЦДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции:

– Обособена позиция 1 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;
– Обособена позиция 2 – Растителни мазнини;

Прекратена с решение №107/20.02.2017 г.

ID:9060469„Периодични доставки на канцеларски материали  с три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на   Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”;
Обособена позиция № 2: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на  Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия”, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”;
Обособена позиция № 3: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско по проект „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в Община Приморско“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП

Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП “Чистота и озеленяване” – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции, а именно:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско” Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване” Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

ID:9055805 Доставка чрез покупка на пелети за нуждите на Община Приморско

 

ID №9055525 „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско”

ID 00872-2016-0009 „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ЦДГ гр.Китен , ЦДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ЦДГ с.Веселие и ЦДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция 1 – Месо и месни продукти, риба и яйца;

– Обособена позиция 2 – Консерви, сухи бобови, зърнени култури;

– Обособена позиция 3 – Мляко и млечни продукти;

– Обособена позиция4 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;

– Обособена позиция 5 – Хляб, хлебни и тестени изделия;

– Обособена позиция 6 – Растителни мазнини;

– Обособена позиция 7 – Различни хранителни продукти;

– Обособена позиция 8 – Захарни изделия.

Ид. No 9051109: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско при изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0143-C001 „Независим живот в Община Приморско“

Инд. No 00872-2016-0003: “ДОСТАВКА НА АСФАЛТОВА СМЕС АС 12,5, ИЗН. А 50/70 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”

Ид. No 9050888: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско при изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0143-C001 „Независим живот в Община Приморско“

Оттеглена на 08.03.2016г със Заповед №178/08.03.2016г. на Кмета на община Приморско

Инд. No 9050169 „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Приморско”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”;
Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон”;
Обособена позиция №3 –„Доставка на инертни материали”

Инд. No 9049904: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Доставка на офис консумативи за Община Приморско”;
Обособена позиция №2: “Доставка на канцеларски материали за Община Приморско”

Ин.№ 00872-2015-0009 “ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО И ОП “ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” – ГР.ПРИМОРСКО”

Ид.№ 9042237: Доставка на резервни части за контейнери тип ’’Бобър” за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване” при община Приморско

Ид.№ 00872-2015-0006: „Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 24 месеца в две обособени позиции: 1.Позиция №1 – Доставка на автомобилни горива за

Ид. № 00872-2015-0002: „Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А50/70 за нуждите на Община Приморско“

Ид. № 9037807/06.01.2015 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско”

Ид. № 9037466/15.12.2014 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско”

Ид. № 9037351/11.12.2014 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско”

Ид. № 9036127/17.11.2014 г.: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината”

Обществена поръчка с предмет “Доставка на специализирано транспортно средство – минибус, адаптиран за хора с увреждания – 16+1 “

ПОРЪЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 00872-2014-0022, С ПРЕДМЕТ: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ЦДГ гр.П

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0