Проект

Проект BGENVIRONMENT- 2.003-0007

„Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“

Срок на изпълнение- 24 месеца

Бенефициент: община Приморско

Партньор: „ПРИМ-ЛАН“ ЕООД

Проектът е насочен към ограничаването на отпадъци в морската среда, от сушата и от малки плавателни съдове и ще се реализира на територията на община Приморско и прилежащата акватория на Черно море.

Решенията обхващат три нива от цикъла на замърсяване с отпадъци: подобрена информираност и превенция на генерирането и нерегламентираното изхвърляне на морски отпадъци, превенция на попадане на отпадъци от сушата в морската среда и почистване на морските води от вече изхвърлени в тях отпадъци чрез прилагане на иновативни технологии.

Дейности:

1. Управление на проекта.

2. Проучване на добрите практики в страни членки на ЕС, както и страните донори във ФМ на ЕИП- Норвегия и Исландия относно намаляване на замърсяването от земни източници на морска среда и почистването на морската повърхност от плаващи отпадъци и оценка на приложимостта;

3. Въвеждане на иновативна технология за събиране на морски отпадъци –инсталиране на 3 бр. устройства за активно събиране на плаващи морски отпадъци на пристанището в гр. Приморско, обучение на персонал и поддръжка;

4. Създаване на условия и насърчаване на събирането на морски отпадъци от плавателни съдове и пристанища – подмяна на съдовете за отпадъци на пристанището и рибарския кей;

5. Подобряване на условията за сметосъбиране от плажовете чрез подобрения на местата за събиране на отпадъците от Северен плаж и Южен план на гр. Приморско;

6. Въвличане на заинтересованите страни в превенцията на замърсяване на морските води – обучителен семинар за представители на специфични групи и заинтересовани страни;

7. Образоватена кампания сред учениците от Приморско и населени места в общината и доброволческа акция за почистване;

8. Осигуряване на обществена информираност и публичност;

Очакваните резултати от проекта включват:

– Стартиране на пилотна местна инициатива за ограничаване на замърсяването на морската среда с отпадъци от сушата;

– Проведена образователна и информационна кампания;

– Проучен опита на страните донори относно местни политики и практически решения за превенция на замърсяването на морската среда и анализ на добрите практики.

Работим заедно

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0