Проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение”

Проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение

В град Китен стартира изпълнението на международен проект по програма„Еразъм+“ на Европейския съюз. Дейностите по проекта ще се проведат в периода 28.08.2020-03.09.2020г., като в тях ще се включат младежки организации от България, Сърбия, Румъния и Северна Македония. Домакин на събитието е сдружение„Таралежите“,  чиято работа е насочена към преодоляване на социалната изолация, изграждане на умения за интегриране в обществото и мотивация за успешна реализация на младите хора в неравностойно социално положение. В рамките на програмата на проекта са организирани дейности от различно естество – обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на СК „Таралежите“ поставя акцент върху реализацията на мероприятия с интеграционен характер от гледна точка особеностите в нравите и културата на младежите от отделните държави. Основните цели на проекта са:

• Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни зависимости.

• Да се даде възможност за обмяна на опит между участващите младежи в различните практики на здравословен начин на живот.

• Затвърждаване на ролята на спорта като инструмент за интеграция и образование в процеса на неформалното обучение.

• Създаване на мрежа от мотивирани млади хора, които да действат като посланици, доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция.

• Засилване на партньорството между институции и организации активни в сферата на спорта и физическата активност.

• Придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот.

• Усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.

Този проект кореспондира директно с интересите и необходимостите на младите хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването на нови и различни умения. В резултат на това ще се  повиши  нивото на лична заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0