Мерки на община Приморско за недопускане на разпространението на COVID-19

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Представям Ви  в резюме мерките, които са предприети от Община Приморско във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19 сред местната общност.

1. Със Заповед № 124/09.03.2020г. на Кмета на Община Приморско се сформира общински кризисен щаб. В състава му влизат: Кмета на Община Приморско-председател, Зам. кмета и Секретаря на общината, Кметовете на всички съставни населени места и Кметския наместник с. Писменово,  Началника на РУ-Приморско и Началника на служба „Пожарна безопасност“ Приморско,  Директорът на СУ „Никола Й.Вапцаров“ и Директорът на детската градина Приморско, Управителят на Медицински център Приморско.

На  заседание на общинския кризисен щаб, проведено на 09.03.2020г. бяха набелязани мерки относно превенция на разпространението на вируса, които бяха обективирани в заповеди на Кмета на Община Приморско – Д-р Димитър Германов. Превантивните мерки, са както следва:

  • Утвърдиха се Вътрешни правила за предотвратяване разпространението на COVID19 в административната сграда на Община Приморско.

 

– Преустанови се дейността на Читалищата  и спортните клубове на територията на общината и работата с посетители в Общински исторически музей,

– Възложи се на  Кметовете на кметства и Кметският наместник на населените места на територията на Община Приморско да установят лица, пристигнали от рискови дестинации на територията на населеното място. При наличие на такива лица незабавно да уведомят общинския кризисен щаб, като при възможност да дават пълни данни за лицата. В случай на лица, находящи се на територията на съответното населено място, поставени под карантина, да следят за спазване на карантината. В случай на нарушение да уведомят полицията, общинския кризисен щаб или общинска администрация.

– В търговски обекти,  които остават в работен режим съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването да не се допуска струпване на хора съобразно търговската площ на обекта. Собствениците на търговски обекти да следят стриктно  за носенето  на предпазни средства – маски и ръкавици  от служителите  обслужващи клиентите.  Да се правят периодични дезинфекции на обектите  и площите около тях. При образуване на опашка  пред обектите от чакащи клиенти, да се следи за спазване на необходимото разстояние между тях.

– След поставянето под карантина на град Банско, бе наредено се извършват  рутинни проверки от служители на РУ-Приморско на територията на  Община Приморско  и при установяване, че проверяваните лица  са пребивавали на територията на град Банско, на същите  да бъде издавано полицейско разпореждане за спазване на 14-дневен карантинен период на адреса, където са отседнали или ще отседнат. Да се осъществява непрекъснат контрол по отношение на поставените под карантина лица.

 2. На 17.03.2020г. Общинския кризисен щаб  заседава отново и взе слените решения:

-Да се следи стриктно за спазване на Заповед № РД -01 -124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването.

-Да бъде обявен горещ телефон във всички населени места на територията на Община Приморско, където възрастни, самотни и болни хора, които не са обхванати от програмата за предоставянето на личен асистент по Закона за личната помощ, ще могат да правят поръчки за закупуване на лекарства и хранителни продукти от първа необходимост.

Всички  кметове на съставни населени места, да  събират  информация, по отношение на завърналите се от чужбина лица на територията на съответното населено място и да я подават  към Община Приморско и РУ Приморско за извършване на проверка и предприемане на адекватни действия.

Да продължава да се извършва редовна и регулярна дезинфекция от ОП“Чистота и озеленяване“ на територията на общината. Да продължава да се извършва засилена дезинфекция в административната сграда на община Приморско и кметствата по населени места. Да се осъществява прецизен филтър по отношение на гражданите, посещаващи административните сгради и да не се допуска струпването на лица в сградите и пред тях. Да не се допуска качване на граждани по етажите, а обслужването да се осъществява на фронт-офиса, като се извършва дезинфекция след всяко лице. На служителите да се осигурят лични предпазни средства.

 

Да се предупредят собствениците на големите строителни обекти на територията на общината, да не допускат  струпване на строителни работници на едно място.

3. На 23.03.2020 г. в гр. Приморско се проведе поредното заседание на Общинския кризисен щаб. Взеха се следните решения:

-Да се следи за спазването на  ограничителните заповеди  за струпване на хора пред и в търговските обекти, както и безцелното движение и събиране на хора. И да се прилагат   санкции при неспазване.

– Да продължава да се извършва редовна и регулярна дезинфекция от ОП“Чистота и озеленяване“ на територията на общината.

–   Инспекторите от отдел „Обществен ред и сигурност“ към  община Приморско да оказват съдействие на органите на държавния здравен контрол при РЗИ – Бургас, като връчват предписания, съставени от държавен здравен инспектор от РЗИ – Бургас, за поставяне под карантина на лица с настоящ адрес на територията на съответното населено място и/ или на лица посочили, че ще пребивават по време на карантината на адрес, находящ се в съответното населено място .

– Да се  определят  отговорни длъжностни лица да следят за изпълнението на Заповед №РД-01-143/20.03.2020г.на Министъра на здравеопазването, относно т.1 и т.2 от същата, а именно:

  1. Преустановяват се посещения на паркове , градски градини , спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
  2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

 

– Осигурени са дезинфектанти и лични предпазни средства на всички общински структури  и държавни такива, включени активно в борбата с пандемията.

-Отчете се отличното  взаимодействие между РУ Приморско, Община Приморско  и всички кметове на съставни населени места. До момента има подадени 27 лица, живущи на територията на общината, които са под карантина. Усилено се работи и за своевременно установяване на нови лица подлежащи на задължителна карантина преди още да се получи информация от РЗИ, с цел да се избегне забавяне при получаване на данни за граждани, пристигащи от рисковите държави. Взимат се своевременни мерки за контрол по спазване на карантината. Извършват се проверки на адрес, докладва се на РЗИ, а на лицата се връчват предписания, издадени от здравен инспектор.

 

Уважаеми съграждани, спазвайте правилата за дезинфекция и лична хигиена, ограничете драстично физическите си контакти, излизайте навън само при неотложна нужда!

Пазете се и бъдете здрави! Заедно ще опазим Приморско!

 

Д-р Димитър Германов

Кмет на Община Приморско

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0