Покана

миг

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ СОЗОПОЛ И ПРИМОРСКО

 

   Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

   Уважаеми граждани на Община Созопол и Община Приморско,

Каним Ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Созопол и Приморско.

    Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Созопол или община Приморско.

 1. Общините Созопол и Приморско следва да предоставят решение на Общинските си съвети за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Созопол и Приморско, от където да се вижда кой ще представлява общината на учредителното събрание.

 2. Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи:

– Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Созопол и Приморско по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.
– Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.
– Заверено копие на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца, издадено от Търговски регистър.
– Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Созопол или Община Приморско за 2023 г.

2.1. Земеделските производители (отнасящи се към стопански сектор):                      

– Заверено копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделски производители.
– Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Созопол или Община Приморско за 2023 г.

3. Юридически лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:                                

– Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в  учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Созопол и Приморско по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.
– Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.
– Заверено копие на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца.
– Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Созопол или Община Приморско за 2023 г.

4. Физическите лица е необходимо да представят:

– копие от лична карта, удостоверяващо постоянния адрес на територията на община Созопол или община Приморско.
– Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Созопол или Община Приморско за 2023 г.

   Събитието ще се проведе на 10.04.2024 г. /сряда/ от 15:00 часа в кино салон на  НЧ „Отец Паисий – 1896“, гр. Созопол при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение в обществена полза -“Местна инициативна група Созопол-Приморско ЗАЕДНО“ ;
  2. Вземане на решение за определяне на предмет на дейност, цели и средства за постигане на целите на Сдружение в обществена полза -“Местна инициативна група Созопол-Приморско ЗАЕДНО“ ;
  3. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група Созопол-Приморско ЗАЕДНО“;
  4. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група Созопол-Приморско ЗАЕДНО“;
  5. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група Созопол-Приморско ЗАЕДНО“;
  6. Определяне размера на годишния членски внос.
  7. Разни.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Созопол и на сайта на Община Приморско.

Заявление за участие МИГ

Декларация относно липсата на обстоятелства МИГ

Лице за контакт за Община Созопол: Янко Костадинов – Секретар на Община Созопол;  ел. поща – y.kostadinov@sozopol.bg; тел. номер – 0550/2-57-10.

Лице за контакт за Община Приморско: Люба Желева – Директор ТЕФП;  тел. номер – 0550/3-36-60.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0