ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  ОТ  ОБЩИНА ПРИМОРСКО

съобщение

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  ОТ  ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг, Кмета на Община Приморско и Общинска администрация Приморско отправя покана към местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват при провеждане на обществено обсъждане на проекти, за финансирането на които Община Приморско има намерение да поеме дългосрочен дълг:

 

  1. Проект: „Брегоукрепване на р. Дяволска, подобект А: Брегоукрепване в ПИ №58356.503.453, ПИ №58356.503.422 и ПИ №58356.506.449 по КК на гр.Приморско и подобект Б: Брегоукрепване в ПИ №58356.503.422, ПИ №58356.506.449, ПИ №58356.506.539 и ПИ №58356.506.401 по КК на гр.Приморско“.

 

Предназначение: Благоустрояване.Подобряване на съществуващата инфраструктура.Подобряване на качеството на живот на местното население.

Стойност на проекта СМР, авторски и строителен надзор: до 3 146 300 лв.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 3 146 300 лв.- заем от финансова или кредитна институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Приморско.

 

  1. Проект: “Основен ремонт на местен общински път, находящ се в ПИ с идентификатори №37023.502.15 и №37023.15.115 по КККР на гр.Китен”.

 

Предназначение: Подобряване на съществуващата  инфраструктура и на качеството на живот на местното население. Проекта ще допринесе за подобряване условията на живот на гражданите и по – голям комфорт на гостите на града през летния сезон.

Стойност на проекта СМР, авторски и строителен надзор: до 1 955 600 лв.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 1 955 600  лв.- заем от финансова или кредитна институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Приморско.

 

  1. Проект: „Дъждовна канализация -гл.кол.2 по ул.”Крайбрежна”от о.т.196, през о.т.140, о.т.248, о.т.142, о.т.245, о.т.247 до о.т.97 на ул.”Черно море” и о.т.142 през о.т.243, о.т.241 до о.т. 240 по ул.”Станчо Костадинов”- гр.Приморско“.

 

Предназначение: Благоустрояване на подземната инфраструктура. Подобряване на качеството на живот на местното население.

Стойност на проекта СМР, авторски и строителен надзор: до 1 162 400 лв.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 1 162 400 лв.- заем от финансова или кредитна институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Приморско

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме  за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

1.Предназначение  на дълга – финансиране изпълнението на  проекти:

-„Брегоукрепване на р. Дяволска, подобект А: Брегоукрепване в ПИ №58356.503.453, ПИ №58356.503.422 и ПИ №58356.506.449 по КК на гр.Приморско и подобект Б: Брегоукрепване в ПИ №58356.503.422, ПИ №58356.506.449, ПИ №58356.506.539 и  ПИ №58356.506.401 по КК на гр.Приморско“;

–  “Основен ремонт на местен общински път, находящ се в ПИ с идентификатори №37023.502.15 и №37023.15.115 по КККР на гр.Китен”;

–  „Дъждовна канализация -гл.кол.2 по ул.”Крайбрежна”от о.т.196, през о.т.140, о.т.248, о.т.142, о.т.245, о.т.247 до о.т.97 на ул.”Черно море”  и о.т.142 през о.т.243, о.т.241 до о.т. 240 по ул.”Станчо Костадинов”- гр.Приморско“;

2.Максимален размер на дълга до  6 264 300 лв.;

3.Валута на дълга – български лева;

4.Вид на дълга -дългосрочен дълг,  поет с договор за общински заем;

  1. Срок на кредита – 120  месеца от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

6.Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Приморско с произход собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия  по чл. 52, ал.1, т.1, б. “б” от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община Приморско – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централизация посочените собствени приходи и изравнителни субсидии;

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.09.2022 година от 17,00 часа в сградата на Читалище „Самообразование – 1919”, находяща се в гр. Приморско,  ул. „Кирил и Методий” № 10.

 

Информация публично обсъждане актуализация бюджет 2022

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0