ПОКАНА ИЗБОРИ 2019

ДО

ОБЩИНСКИТЕ /ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

И КООРДИНАТОРИ НА:

 

ПП „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

ПП „ДПС“

ПП „ВОЛЯ“

 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с провеждането на  избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,  на основание чл. 74 и чл. 75 от Изборния кодекс, Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, Ви уведомяваме че на 19.08.2019 г.  от 11:00 ч. в гр. Приморско, ул.”Трети март” 56, в заседателната зала в сградата на общинска администрация /стая 205/ ще се проведат консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени за определяне състава на ОИК Приморско.

При консултациите, участващите партии и коалиции трябва да представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

 

 

Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Кмет на Община Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0