ПОКАНА за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2017г. на Община Приморско

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчета на
Бюджет 2017г. на Община Приморско

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Приморско организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Приморско към 31.12.2017 година.
Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата местна общност за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 09.08.2018г./четвъртък/ от 17.00ч. в Заседателната зала на Общински съвет- Приморско в гр.Приморско, ул.”Трети март”№56.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в деловодството на Общински съвет – Приморско в гр.Приморско, ул.”Трети март”№56,стая №103 или на електронен адрес : www.primorsko.bg
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Приморско не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0