Позиция на Община Приморско, относно публикация в информационна агенция LUPA.BG

ДО

Иво Мишайков

Управител на „Муузон Брандс” ЕООД и

„НЮ МЕДИЯ УЕБ” ЕООД

Издател на Lupa.bg

 ДО

Заприн Караминов

Отговорен редактор в Lupa.bg

 

Относно: Право на отговор във връзка с неточна, тенденциозна и подвеждаща публикация в информационна агенция Lupa.bg на 4.07.2019 г., със заглавие „Община Приморско тайно строи път на „крайно нуждаеща се” съдийка”, която създава  внушения, засягащи доброто име и накърняващи репутацията на общинската администрация в Приморско

 

В публикация на 04.07.2019 г. в информационна  агенция Lupa.bg със заглавие „Община Приморско тайно строи път на „крайно нуждаеща се” съдийка”, с автор Lupa., е представена неточна, тенденциозна и подвеждаща информация. Направени са редица внушения, засягащи доброто име и накърняващи добрата репутация на общинската администрация в Приморско. Твърденията и тълкуванията в публикацията не отговарят на обективната истина, не са проверени, от Община Приморско не е поиската никаква информация по темата.  Тези твърдения предизвикват неверни изводи, водещи до манипулиране на общественото мнение и създаване на негативен имидж спрямо Община Приморско, нейните инициативи и служители. Нещо повече, цялата структура на тезата, изнесена в публикацията, създава впечатление, че Община Приморско съзнателно и нарочно обслужва частни интереси, което в същността си може да бъде считано като клевета и уронване на престижа.

Възползвайки се от правото си на отговор, ние Ви предоставяме информацията, която би следвало  Lupa.bg да поиска от нас преди въпросната публикация.

Изграждането на улична инфрасктруктура в м. Боруна е предвидено още в Застроително регулационния план на Приморско, приет през 1962 г.

За да реши дългогодишни проблеми в източната част на града, свързани с транспортен достъп, водоснабдяване и отвеждането на отпадни води, община Приморско изпълни инвестиционен проект, финансиран със средства от ПУДООС. Проектът е за обект „Реконструкция на водопровод и канализация по ул.“Трети март“ от о.т.88 до КПС 1В, ул.“Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул.“Ропотамо“ от пресичане с ул.“Зунарита“ до ул.“Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател – гр.Приморско“.

Проектът е съобразен с действащия устройствен план /одобрен с Решение №15/05.03.2010 г./ на ОбС- гр.Приморско, който предвижда свързване на улиците „.Черно море”, „Трети март” и ”Ропотамо” за осигуряване на достъп до бъдещия морски парк, предвиден за изграждане с ПУП, одобрен със Заповед №687/04.08.2016 г. на кмета на Община Приморско.

След реконструкция на ВиК в района, естествено, са възстановени асфалтовите покрития на улиците „Черно море” и „Трети март”. Обектът е от първостепенно значение за общината, нейните жители и гости, защото решава проблеми с достъпа и ВиК инфраструктурата, натрупвани в продължение на десетки години.  Това налага неговото своевременно завършване. Предвид това обстоятелство, Общинският съвет на Приморско е удължил срока на строителството, право за което му дава чл.15, ал.2 от ЗУЧК. Всички строително-монтажни дейности са приключени до края на м. юни 2019 г.

Считаме за манипулативни и подвеждащи твърденията, че:

  1. Община Приморско „тайно, тихомълком изгражда асфалтов път до имението на съдия Деница Урумова.

Община Приморско официално уведомява всички свои жители за предстоящи и приключили строително монтажни дейности на нейна територия. Решенията се взимат от Общинския съвет и са публично достъпни, текуща информация за всеки етап от изпълнението на проекта е публикувана в сайта на общината. Предвид значимостта на проекта, голяма част от населението е и лично уведомявано.

Изгражданата ВиК инфраструктура и улична мрежа обслужва десетки частни имоти в района, които досега бяха откъснати от основните градски части. Трите улици, чиято асфалтова настилка е възстановена, оформят два жилищни квартала и е съвсем естествено те да имат връзка един с друг, както предвижда и ЗРП от 1962 г.

Чакълираните участъци, показани на снимките в публикацията, ще бъдат асфалтирани след края на туристическия сезон, както предвижда строителната програма на Общината. Те не отвеждат до имота на съдия Урумова, а минават край него, така, както минават край много други частни имоти. Основното задължение на всяка община е да изгради инфраструктура и подходящи условия за живот на всички свои жители.

  1. Не отговаря на истината твърдението: „Крайно нуждаещата се съдийка обаче най-после е постигнала договорка с община Приморско и й дадена „зелена” светлина да построи палата си”.

Община Приморско не е давала нито „зелена” нито „червена” светлина за довършването на въпросния строеж. Разрешението за строеж върху този парцел е издадено през 2009 г. От тогава, досега общината не е издавала никакъв друг документ, свързан с разрешаване или забраняване на строителни дейности върху този парцел. Кога и как ще бъде довършен строежът е въпрос, който може да реши единствено инвеститорът.

  1. Манипулативно и внушаващо неправилни изводи е твърдението: „общината изгражда и чисто нов пътен участък, който да свърже двете улици „Бриз” и „Трети март” .

Не се изгражда нова малка уличка, както се твърди в публикацията –  вероятно поради липса на информация, която авторите не са потърсили. Става въпрос за довършването на части от улиците „Ропотамо” и „Черно море” и оформянето на кръстовище между тях.

  1. Напълно не отговаря на истината твърдението, че пътното строителство в района е „кипяло тайно от края на м. май поне до 20 юни”.     Строителните дейности тук стартираха през есента на 2018 г. и след решение на ОбС продължиха до края на юни 2019 г. Хората в двата квартала ги очакват от 15 години. Те станаха възможни след

осигуряване на финансиране на проекта по програма ПУДОС. Несериозно е да се твърди, че такива мащабни стротелно-монтажни дейности могат да бъдат извършвани „тайно” и „тихомълком”, още повече, щом са залегнали в строителните програми на Общината, които са публични и общодостъпни.

  1. Опровергаваме невярното твърдение, че е постигната договореност имотът „да се плати по „пазарни” цени – 40 лв. за кв.м.”.                                      Сделка за покупко-продажба за този имот няма. През 2012 г. Общинският съвет на Приморско взе решение земята под въпросната постройка да бъде продадена по пазарни цени. Беше извършена и оценка на имота. Сделка за покупко-продажба обаче няма.

Проблемите със нашумелия в медиите строеж на съдия Деница Урумова са наследени от предишната общинска администрация. Община Приморско полага всички усилия да се справя с тях в рамките на закона.

 Предвид фактите, посочени по-горе, Община Приморско се счита засегната от констатациите и внушенията, направени в публикацията,

поради което се възползваме от правото си да поискаме разпространението на нашия отговор в законоустановения срок.

Право на отговор Община Приморско

Д-р Димитър Германов

Кмет на Община Приморско

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0