Пето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 15.02.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 15.02.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Пето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2024-2027г.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024год.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Дофинансиране на ДГ „Русалка“ – гр. Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2024 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината  за периода 2024-2026 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №56513.3235, ПИ №56513.38.48 и ПИ №56513.38.219 по КККР на с.Писменово, м.“Хасанкьой“.

 

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №10731.13130 по КККР на с.Веселие, м.“Край село“, община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №58356.4.73, ПИ №58356.4.74 и ПИ №58356.4.866 по КККР на землище гр.Приморско, м.“Шопака“, Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ и РУП за УПИ I /ПИ №37023.501.504/ в кв.25 по ПР на гр.Китен, община Приморско

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Любка Христова Михайлова от с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Данче Илиева Иванова от с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

 

 1. Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0