Петнадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 26.02.2021г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 26.02.2021г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Петнадесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно представяне годишен отчет за 2020г. за изпълнение на програмата за управление на кмета на община Приморско за мандат 2019-2023 година.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021година.

3.Докладна записка  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Приморско.

 

4.Докладна записка от Ваня Андонова – общински съветник от Общински съвет Приморско относно Приемане на Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Приморско.

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2021 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода 2021-2023 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.

 

 

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Създаване на общинска фондация във връзка с екологична инициатива на община Приморско за запазване популацията на черна мида.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне периода и териториите в Община Приморско, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по реда на чл. 15 ал.2 от ЗУЧК.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори №52129.145.8 и №52129.145.9 по КККР на с.Ново Паничарево, м.Имирето.
 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно ПУП – парцеларен план за част от трасе на напорен тръбопровод, преминаващо през ПИ с идентификатори №37023.15.12, №37023.15.229 и №37023.15.269 по КККР на гр.Китен.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 

12.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Красимир Иванов Митев.

 1. 13. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца Михаела Живкова Прокопова-Димитрова , родител на детето Ралица Красимирова Димитрова, Мариана Христова Кръстева, родител на детето Христиан Пенчев Добрев и Антоанета Георгиева Димитрова, родител на детето Андрей Стефанов Димитров.

 

 

 

 

 1. 14. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Христина Димитрова Йорданова , родител на детето Милен Василев Йорданов.

 

 1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0