Петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 20.09.2019г./ петък / от 10.00 часа в Салона на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

До Гражданите

На Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 20.09.2019г./ петък / от 10.00 часа в Салона на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско свиквам Петдесет и трето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Представяне на отчет за изпълнение на програмата за управление на Кмета на Община Приморско за мандат 2015г. – 2019 г.

 

2.Отчет за дейността на Общински съвет Приморско и неговите комисии за мандат  2015г. – 2019г.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Приморско и кметове на кметства в община Приморско, във възка с насрочените на 27.10.2019 г. с Указ №163/10.07.2019 г. от Президента на Република България избори за общински съветници и кметове.

 

 1. Предложение от Дамян Петков- Председател на Временната комисия към Общински съвет – Приморско която да изготви предложения за съдебни заседатели относно Определяне на кандидати за съдебни заседатели.

 

5.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за ПУП /Парцеларен план/ за изграждане на „Водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 местност „Лозята“, землище на с. Писменово, Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на ПУП/Парцеларен план за канализация на ММЦ и местност „Пясъка” град Приморско”, главен клон 8А, в ПИ с идентификатор 58356.502.65, 58356.502.136, 58356.502.66, 58356.502.75, 37023.502.46, 37023.502.96 землищата на гр.Приморско и гр.Китен, община Приморско“, като част от КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно учредяване на право на преминаване през имот общинска собственост.
 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ II – за озеленяване в кв.51 по плана на с.Ново Паничарево и прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно допълнение и поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №501/11.10.2018г. на Общински съвет Приморско.
 4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Станислава Иванова Кавръкова , родител на детето Йоана Тодорова Димитрова и Сийка Зафирова Ставракева , родител на детето Мартин Емилов Илиев.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Деница Ангелова Костадинова , родител на детето Дария Грудева Иванова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Денка Сийкова Ставракева.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Маринка Димитрова Цанева.

 

 1. Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0