Петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 31.07.2019г./ сряда / от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.07.2019г./ сряда / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Петдесет и първо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на отчета на бюджета на община Приморско към 31.12.2018 г., Сметките за средствата от Европейския съюз  ДЕС код 96; ДМП код 97; КСФ код 98; РА код 42 ;Чужди средства код 33 и  отчет на капиталовите разходи на община Приморско.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018г.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отчет за направените разходи за командировки за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018г.

4.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане отчета на План-Сметката за дейността „Чистота“ към 31.12.2018 на община Приморско.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 31.06.2019г.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Осигуряване на дофинансиране на СУ“Никола Йонков Вапцаров“-гр. Приморско.
  3. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №268/27.04.2017г на Общински съвет Приморско.
  4. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план „За трасе на главен водопровод от напорен водоем до разпределителна мрежа на гр.Китен“, преминаващо през ПИ 37023.15.18, ПИ 37023.15.13 и ПИ 37023.15.14, ПИ 37023.15.269, ПИ 37023.10.416, ПИ 37023.10.417, ПИ 37023.10.391 и ПИ 37023.10.469 по плана на гр.Китен.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Маргарита Пеева Георгиева с постоянен адрес гр. Приморско, ул. „Тракия“ №2, родител на детето Денис Хюсеин Федаилов, роден на 25.02.2019г.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Диляна Тодорова Митрева с постоянен адрес с.Ясна поляна , ул.“Михаил Герджиков“ №12, родител на детето Емилия Димова Петрова, родена на 30.05.2019г.
  3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Зюмбюлка Станкова Иванова с постоянен адрес с.Ново Паничарево, ул.“Тунджа“ №9, родител на детето Стоян Йорданов Иванов, роден на 03.05.2019г.
  4. 12. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0