Петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 11.10.2023г./сряда/ от 08.30 часа в залата на НЧ „Самообразование- 1919г“

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 11.10.2023г./сряда / от 08.30 часа в залата на НЧ „Самообразование- 1919г“, свиквам Петдесет и първо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в населените места на територията на община Приморско .

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение №560/31.08.2023г. на Общински съвет гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение №561/31.08.2023г. на Общински съвет гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с влязъл в сила ПУП/ПРЗ за делба на ПИ с идентификатор 58356.501.615 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на стипендии по реда на Наредбата за отпускане на стипендии на студенти на община Приморско за 2013г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Пламен Стоянов Арнаудов , родител на детето София Пламенова Арнаудова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Любомир Стоянов Дуков , родител на децата Стоян Любомиров Дуков и Никола Любомиров Дуков.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Желязка Демирева Тодорова от с. Ясна поляна.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Златка Димитрова Тодорова от гр.Китен.

 

 1. Предложение от Ваня Стоева – Андонова общински съветник от Общински съвет Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Ясен Диков Илиев от гр. Приморско.

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Приморско и неговите комисии за мандат 2019-2023г.

 

 1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0