Петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет- Приморскона 29.08.2019г./ четвъртък / от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.08.2019г./ четвъртък / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Петдесет и второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз       и Разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2019 година.

2.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2019/2020г. в СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

 

3.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2019/2020г. в ОУ „Христо Ботев ” – с. Ново Паничарево.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на решение за изграждане на бюст-паметник на Никола Йонков Вапцаров и осигуряване на средства /целево дофинансиране/  на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско за изграждането му.

 

5.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС.

6.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с влязъл в сила ПУП/ПРЗ/ и РУП за делба.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Реконструкция на тласкател от КПС 5 до улична регулация на гр.Китен“.

8.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV, VI, VII и VIII кв. 33а; УПИ I и УПИ III кв.36е по ПР на гр. Приморско, засягащ ПИ с идентификатори 58356.506.312, 58356.506.316, 58356.506.317, 58356.506.318, 58356.506.319, 58356.506.321, 58356.506.422, 58356.506.477, 58356.506.481, 58356.506.482 и 58356.506.483 по КК землище гр. Приморско.

9.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на процедура за предоставяне на  имот – публична държавна собственост за безвъзмездно управление от община Приморско.

 

10.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПР/ за УПИ II  в кв.14 с  иденитификатор №58356.506.80  и УПИ III  в кв.14 с  иденитификатори №58356.506.81  и №58356.506.82 по КК на гр.Приморско.

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПР и изработване на ПЗ за УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIX, XX и XXI в кв.6 по ПР на кв.Простор /СО“Узунджата“/, гр.Приморско с идентификатори 58356.504.524, 58356.504.525, 58356.504.526, 58356.504.527, 58356.504.530, 58356.504.531, 58356.504.481, 58356.504.529, 58356.504.528, и 58356.504.523 по КК на землището на гр.Приморско.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно промяна на административно – териториалния статут на с.о. „Узунджата”.
  3. Изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ IVв кв.13Aпо планa на с.Писменово, община Приморско.
  4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Маринела Христова Кирякова, родител на детето Христо Петков Киряков.
  5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Димитрина Стаматова Иванова, родител на детето Андрей Иванов Иванов и Нела Христова Абрашева, родител на детето Живко Стефанов Стефанов.
  6. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание,младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Дончо Русинов Тодоров от гр.Приморско .
  7. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание,младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Деян Петров Петров от гр.Приморско .
  8. 18. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0