Петдесето редовно заседание на Общински съвет – Приморско на 31.08.2023 в 08.30ч.

О Б Щ ИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО

П О К А Н А

 

До Гражданите

На община Приморско

 

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.08.2023г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Петдесето редовно заседание на Общински съвет­ Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1.  Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно приемане на отчета на бюджета на община Приморско към 12.2022 г., Сметките за средствата от Европейския съюз ДЕС код 96; ДМП код 97; КСФ код 98; РА код 42 ;Чужди средства код 33 и отчет на капиталовите разходи на община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 12.2022г.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2023 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода 2024-2026 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз и Разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2023 година.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2023/2024г. в ОУ „Христо Ботев” – с. Ново Паничарево.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2023/2024г. в СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Осигуряване на дофинансиране на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)” по Програма „Развитие на регионите” 2021- 2027.

 

 1. Покана от „ПОРТ КЛУБ” АД, ЕИК 200354030 за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Предоставяне на помещение – общинска собственост , за осъществяване на обществена политическа дейност, свързани с осъществяване на дейността на ПП ГЕРБ.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №56513.63.15 по КККР на с.Писменово, м.”Край село”.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №111 по плана на Новообразуваните имоти на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на м.”Лозята, с.Писменово.
 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №56513.38.236 по КККР на с.Писменово, м.”Хасанкьой”.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №87655.8.88 по КККР на с.Ясна поляна, м.”Цигански баир”.

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №58356.4.94 по КККР на гр.Приморско, м.”Шопака”

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на решение № 407/31.10.2022 относно допускане на Проект за ПУП /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор №58356.502.47 по КККР на гр.Приморско, м.”Пясъка”.

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ III в кв.14 с идентификатор №58356.506.592 по КККР на гр.Приморско

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Даване на съгласие и допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУР/ с имоти за обекти на публична собственост, засягащ ПИ с идентификатори 58356.4.45, 58356.4.46, 58356.4.56, 58356.4.60, 58356.4.66, 58356.4.73, 58356.4.74, 58356.4.430, 58356.4.804, 58356.4.816, 58356.4.843, 58356.4.844, 58356.4.845, 58356.4.860, 58356.4.866, 58356.4.867, 58356.4.868, 58356.505.243 и 58356.505.303 по КККР на гр. Приморско, м.”Шопака” и предвиждане на УПИ с отреждане за „ТП”.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №10731.139.36 по КККР на с.Веселие, м.”Край село”.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №10731.139.37 по КККР на с.Веселие, м.”Край село”.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за нов довеждащ водопровод за занхранване ПИ

№10731.26.25 по КККР на с.Веселие, м.,,Чифтелията”, преминаващ през ПИ № 10731.26.29 по КККР на с.Веселие, м.,,Чифтелията”.

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №37023.10.346 по КККР на землище гр.Китен и План за улична регулация /ПУР/ в обхват част от ПИ №37023.15.13,

№37023.15.14,   №37023.10.467      и   №37023.10.469   по   КККР   на  землище

гр.Китен, Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Даване на съгласие и допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПР/, засягащ ПИ с идентификатори 58356.501.93, 58356.501.575, 58356.506.12, 58356.506.30, 58356.506.32, 58356.506.35, 58356.506.123 и 58356.506.579 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 58356.503.539 по КККР на гр. Приморско, Община Приморско на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно Включване в Списъка на училища и детски градини на територията на Община Приморско, в списъка на средищните училища и детски градини считано за учебната 2023/2024 година

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Миглена Стоянова Илиева , родител на детето Симона Василева Иванова и Антон Петров Петков, родител на детето Георги Антонов Петков.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Минка Радкова Харизанова, родител на детето Иван Минков Харизанов.

 

 

 1. Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0