О Б Я В Л Е Н И Е

О  Б Я В Л Е Н И Е

  № 63-00-1653/ 25.07.2019г.

        Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при  Община Приморско с решение по т.2 от Протокол № 3/ 27.06.2019г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.44 (ПИ 58356.501.364 по КК на гр.Приморско).

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС”, Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

                                                                                                           ОТ ОБЩИНАТА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0