О Б Я В Л Е Н И Е

О  Б Я В Л Е Н И Е

№ 95-00-730/01.06.2020 г.

        

Община Приморско, Дирекция “УТ” на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №332/01.06.2020 г. на Кмета на Община Приморско е одобрил изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ за УПИ IV56 в кв.6 с идентификатор №87655.501.56  по КК на с.Ясна Поляна с цел промяна отреждането на имота в „за къща за гости“ и предвиждане на нискоетажно застрояване.    Проектът се съхранява в Дирекция “УТ” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

     ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter