О Б Я В Л Е Н И Е

О  Б Я В Л Е Н И Е

№ 95-00-1389/27.11.2019 г.

        

Община Приморско, Дирекция “УТ” на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №1030/26.11.2019 г. на Кмета на Община Приморско е одобрил изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ и РУП за УПИ I в кв.22 с идентификатор №58356.501.49  по КК на гр.Приморако с цел промяна отреждането на имота в „за хотел“, предвиждане на средноетажно застрояване и конкретизиране на застройките между ПИ№58356.501.49, ПИ№58356.501.50 и ПИ№58356.501.51 по КК на гр.Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТ” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0