О Б Я В Л Е Н И Е № 68-У-3/ 06.02.2017г.

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при  Община Приморско с решение по т.1 от Протокол № 1/ 02.02.2017г., е приел коригиран проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI и УПИ XII, кв.29 (ПИ 58356.501.87 по КК на гр.Приморско) и улици-тупик с о.т. 36а, 36б, 36в; 49а, 49б, 49в по ПР гр.Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС”, Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0