О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №330/15.05.2019 год., Кметa на Община Приморско е допуснал изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ, който да включва проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI в кв.61 с идентификатор №58356.503.83 по КК на гр.Приморско и инвестиционен проект за обект „Апартаментен хотел“.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО :

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0