О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-577/ 31.05.2016г.

Община Приморско, Дирекция „УТ“ на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №405/ 31.05.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ПУП на гр.Приморско.
Проектът се съхранява в Дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0