О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-1103/ 04.10.2016г.

Община Приморско, Дирекция “УТ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №920/ 03.10.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-44 и УПИ XІ-44 (ПИ 10731.137.49 и ПИ 10731.137.48 по КК на с.Веселие) в кв.57 по плана на с.Веселие.

 

ОТ ОБЩИНАТА :

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0