О Б Я В Л Е Н И Е № 68-К-284/ 04.10.2016г.

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при  Община Приморско с решение по т.11 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПУР и ПРЗ за ПИ 37023.501.670, кв.50 по плана гр.Китен.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС”, Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0