О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
на Община Приморско

 

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 26.05.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Десето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Докладна записка от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно изменение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени за услугите на територията на община Приморско.
2. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост , находяща се в гр. Приморско , СО „Узунджата” – гр. Приморско и с. Ново Паничарево , община Приморско , област Бургас.
3. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

4. Докладна записка от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно поправка на Решение №63/25.02.2016г. , във връзка с даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за ПИ 37023.10.966 по КК на гр. Китен.
5. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги 2017г.
6. Предложение от Пеньо Пеев – Председател на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика относно отпускане на финансова помощ на Недка Георгиева Тодорова в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за провеждане на лечение.
7. Предложение от Захарина Неделчева – Заместник кмет на Община Приморско относно отпускане на социална помощ в размер на 500 /петстотин/ лева за провеждане на лечение на Андрей Костадинов Андреев.
8. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Десислава Костова Илиева , майка на детето Илияна Илиева Илиева.
9. Питания.

 

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0